Szczecińscy emeryci, którzy wciąż pracują, mogą zarobić podwójnie

2023-02-08 13:12 Paweł Czyżewski
PIT
Autor: gettyimages

To dzięki specjalnej uldze podatkowej dla seniorów, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, wciąż są aktywni zawodowo. Żeby skorzystać z ulgi trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez ciebie z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), umowy zlecenie zawartej z: podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, albo z przedsiębiorstwem w spadku - mówi Małgorzata BrzozaRzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. 

JAKICH PRZYCHODÓW NIE OBEJMUJE ULGA?

Od powyższych sytuacji istnieją też wyjątki. Ulga nie obejmuje m.in. przychodów: 

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło,
 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),
 • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Kto może skorzystać z ulgi

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli jesteś:

 • kobietą powyżej 60. roku życia lub
 • mężczyzną powyżej 65. roku życia

i, pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymujesz:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.
Źródło: Szczecińscy emeryci, którzy wciąż pracują, mogą zarobić podwójnie