Halloween

i

Autor: stocksnap/CC0/pixabay.com

Radio SuperNova Szczecin zaprasza do wspólnej zabawy!

2022-10-11 19:49

Wielkimi krokami zbliża się Halloween. W związku z tym mamy dla Was coś specjalnego. Rozpoczynamy akcję „Cukierek a nie psikus!”

Jeżeli chcesz, aby nasza radiowa ekipa pojawiła się przed Twoimi drzwiami w piątek, 28 października, z workiem cukierków i gadżetami od SuperNovej, to pisz na szczecin@radiosupernova.pl i przekonaj nas dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy odwiedzić. Format zgłoszenia jest dowolny. Możesz wysłać fotkę w halloweenowym przebraniu albo napisać ciekawy wierszyk.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

REGULAMIN KONKURSU

„Cukierek a nie psikus” z Radiem SuperNova

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Akcji promocyjnej jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000295857, REGON: 010750727, NIP: 5261004620, kapitał zakładowy 25.070.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej zwana: „Organizatorem").Fundatorem nagród jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000295857, REGON: 010750727, NIP: 5261004620, kapitał zakładowy 25.070.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej zwany: „Fundatorem”).Akcja organizowana jest pod nazwą „Cukierek a nie psikus” z Radiem SuperNova” (dalej zwany: „Konkursem ”).Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.10.2022 r., a kończy się w dniu 28.10.2022, r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania konkursu").Organizator konkursu powoła komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem akcji oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wszelkie wątpliwości związane z akcją, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz wskazanie zwycięzców w zakresie przewidzianym przez Regulamin.Konkurs organizowany jest na antenie Radia SuperNova Szczecin 93,2 FM

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu, (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;wykona zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”);prześle odpowiedź na zadanie konkursowe w terminie od dnia 17.10.2022 r. godz. 9:00 do dnia 23.10.2022r. godz.23:59 na adres szczecin@radiosupernova.pl nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatora lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASADY KONKURSU

Zadanie Konkursowe polega na:

udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte: „Dlaczego to Ciebie mamy odwiedzić?”lub wysłanie fotografii w przebraniu halloweenowym(dalej: Praca Konkursowa).

Do prawidłowego zgłoszenia udziału konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacja Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie Pracy Konkursowej zgodnie z pkt 2.1.3 powyżej.

Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz.Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora lub Fundatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.Przesyłając zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości email na adres Organizatora.Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy Konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w Internecie oraz prasie i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Pracy Konkursowej w Internecie oraz prasie.W przypadku, gdyby Praca Konkursowa przedstawiała wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych w Pracy Konkursowej, bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych- na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy Konkursowej.Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy Konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem pracy w Internecie oraz prasie w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w Internecie oraz prasie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie oraz prasie.Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.Nadesłanie Prac Konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Pracach Konkursowych oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych Prac Konkursowych na łamach wszystkich wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych oraz prasy wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora. Nadesłanie prac Konkursowych jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach zgłoszenia Pracy Konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie.Licencja o której mowa w p. 4.7. powyżej dotyczy wykorzystania Prac Konkursowych, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności publikację w prasie oraz Internecie.Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 4.5-4.7, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy Konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora. W szczególności, autor Pracy Konkursowej zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez niego w prasie, serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika w celu ogłoszenia wyników Konkursu.Organizator ma prawo usunąć opublikowane Prace Konkursowe, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora lub Fundatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

O przyjęciu Pracy Konkursowej decyduje czas jej wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.Konkurs jest jednoetapowy.Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych biorąc pod uwagę oryginalność i jakość wykonania pracy, wybierze trzech Laureatów.Jeden Uczestnik może być autorem zgłoszenia jednej Pracy Konkursowej, której przyznano status Laureata. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie:

Przewodniczący: Michał Zaręba

Wiceprzewodniczący: Anna Sitkiewicz

Członek komisji: Mateusz Tomaszewicz

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Komisji czuwają władze statutowe Organizatora.

NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci pakietu słodyczy. Laureaci nie mogą przekazać prawa do nagrody innej osobie.Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.Wybór Laureatów zostanie dokonany w dniach od 24.10.2022 r. do 25.10.2022r.Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym, w terminie do 26.10.2021 r. do godziny 23:59.Nagrody zostaną przekazane Laureatom przez ekipę Radia SuperNova, która zjawi się pod wskazany adres lub osobiście przez Laureatów.Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.Laureat nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie;przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa przez e-mail: iod@grupazpr.plInspektor ochrony danych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa przez e-mail: iod@grupazpr.plCele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów. Jeżeli to Ty zostaniesz Laureatem Konkursu – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej oraz przekazania Ci Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostaną: Twoje imię i nazwisko (tak abyś mógł w łatwy sposób dowiedzieć się o wygranej) oraz Twoje utwory (zdjęcia lub inne prace konkursowe). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która dostarczy Ci nagrodę. W przypadku wygranej, Twoje dane mogą zostać także przekazane Fundatorowi Nagród, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania Ci Nagrody.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

Prawo wycofania zgody

Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, z dopiskiem reklamacja KONKURS „Cukierek a nie psikus” z Radiem SuperNova. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.radiosupernova.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 5 dni roboczych od jego zakończenia.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie www.radiosupernova.pl Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem:Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa.

Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Warszawa, dn. 10.10.2022 r.