Dyrektor łódzkiego ogólniaka, który karał za awatary z błyskawicą strajku kobiet został zawieszony!

2021-04-14 20:30 Ela Piotrowska
  Dyrektor łódzkiego ogólniaka, który karał za awatary z błyskawicą strajku kobiet został zawieszony!
Autor: mat. nadesłane

Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa Wodnicka zawiesiła w obowiązkach dyrektora 34 LO, który wprowadził regulamin zakazujący używania symboli "nawiązujących do partii politycznych, stowarzyszeń i odnoszących się do działań politycznych"

Przypomnijmy, regulamin wprowadzony w 34 LO „ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i szacunku uczniów oraz umożliwia zachowanie porządku i dyscypliny w szkole, podkreślając apolityczność szkoły”. Za nieprzestrzeganie tego regulaminu można dostać punkty ujemne, następnie upomnienia wychowawcy, upomnienia lub nagany dyrektora. Uczniom groziło też przeniesienia do równoległej klasy a nawet usunięcie ze szkoły.

Maturzystka z 34 LO poskarżyła się, że jest karana za wstawianie symboliki Strajku Kobiet, czyli błyskawicy.

8 kwietnia wiceprezydent Małgorzata Moskwa Wodnicka napisała do dyrektora szkoły list, a na swoim profilu w mediach społecznościowych podkreśliła, że w szkole nie ma miejsca na politykę, ale od dyrekcji i nauczycieli uczniowie mają prawo oczekiwać otwartości na różnorodność także światopoglądową. We wtorek, 14 kwietnia dyrektor liceum został zawieszony.

- Skierowałam dzisiaj do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela przez dyrektora XXXIV LO. Jednocześnie na podstawie art. 85t ust. 1 Karty Nauczyciela został zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV LO. Wniosek do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli oraz zawieszenie dyrektora XXXIV LO jest efektem wprowadzenia w szkole wewnętrznego regulaminu szkoły, który może naruszać prawa i dobro ucznia - powiedziała nam Małgorzata Moskwa Wodnicka

Wiceprezydent podkreśla, że zgodnie z art. 6 ust 1 Karty Nauczyciela dyrektor powinien rzetelnie wykonywać zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji RP.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski poinformował nas, że Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar wszczął postępowanie w sprawie karania uczniów XXXIV LO za umieszczanie symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na platformie zdalnego nauczania. W nadesłanym piśmie czytamy:

"Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie przypomnieć, że nie tylko Konstytucja RP gwarantuje każdemu wolność wyrażania poglądów, ale czyni to również Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, która gwarantuje, iż ,,Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą uwagą, stosownie do wieku oraz dojrzałość dziecka". Ponadto art. 13 ust. 1 Konwencji stanowi, że ,,Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać (swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka. ”Prawo to może podlegać ograniczeniom z punktu widzenia praw innych osób bądź moralności społecznej, jednak w każdym przypadku wprowadzane ograniczenie musi być określone prawem i być konkretnie wykazane. Znaczenie w niniejszej sprawie ma także fakt, że uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego to osoby pełnoletnie, mogące korzystać z pełni wolności i praw obywatelskich.

W 34 LO trwa teraz kontrola ze strony kuratorium. Kontrolę zapowiedzieli również łódzcy radni. Dyrektor liceum nie chce komentować sprawy.

Źródło: Dyrektor łódzkiego ogólniaka, który karał za awatary z błyskawicą strajku kobiet został zawieszony!